Privatnost

1. UVOD

Politika privatnosti se primenjuje na rad privrednog društva Comemorial doo (“rukovalac”) radi realizacije prodaje proizvoda QR Code, Comemorial page i Premium- Comemorial u okviru projekta Comemorial (“proizvod/usluga”). QR code (skraćenica od Quick Response code) je vrsta barkoda, koji sadrži podatke o grobnom mestu. Comemorial page je paket proizvod koji sadrži u sebi QR Code i Comemorial page stranicu sa podacima o preminulom licu, koji korisnicima pruža mogućnost da unesu podatke o preminulim bližnjim osobama i da te podatke podele sa porodicom i prijateljima, a sve kako bi se sačuvala uspomena na preminula lica. Premium-Comemorial je paket proizvod koji pored QR Code i Comemorial page sadrži i opciju postavljanja fotografije. Politika privatnosti opisuje na koji način postupamo sa ličnim podacima koje prikupljamo prilikom prodaje naših proizvoda i pružanja naših usluga (“lični podaci”).

Prikupljeni podaci su zaštićeni od zloupotrebe, gubitka ili neovlašćenog pristupa, ne mogu se otkriti, osim kada je takva obaveza predviđena zakonom ili na osnovu naloga suda.

Rukovalac ne vrši automatizovanu obradu podataka, odnosno ne donosi odluke na osnovu automatizovane obrade podataka.

Pravila ove Politike privatnosti se primenjuju na sve prodatke koje rukovalac prikuplja i obrađuje, a koji su predviđeni odeljkom 2.

2. KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Prikupljamo lične podatke kako bismo omogućili prodaju naših proizvoda i pružanje naših usluga. Pravni osnov za prikupljanje i obradu ličnih podataka, je saglasnost subjekta, odnosno lica koja dostavljaju rukovaocu podatke shodno ovom odeljku. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Ukoliko se odlučite da nam ne pružite podatke koje od vas tražimo, nećemo moći da vam pružimo usluge koje zahtevate, odnosno nećete moći da kupite naš proizvod. Pružanje ličnih podataka je neophodno radi zaključenja ugovora o kupoprodaji naših proizvoda, odnosno da bismo mogli da vam pružimo naše usluge.

Podaci koje prikupljamo su sledeći: lični podaci korisnika (“korisnik”), lični podaci o preminulom licu koje unosi sam korisnik i lični podaci posetioca sajta, odnosno stranice (“posetilac”).

Lični podaci korisnika su podaci koje korisnik dostavlja prilikom registracije i otvaranja korisničkog naloga, i to: ime i prezime, adresa, broj telefona i imejl adresa. Svi navedeni podaci su dostupni samo rukovaocu.

Lični podaci o preminulom licu koje unosi korisnik su: ime i prezime, datum rođenja i datum smrti, fotografija. Pored navedenih podataka, korisniku se pruža mogućnost da u slobodnom polju unese tekst sa podacima po sopstvenom izboru. Svi navedeni podaci mogu biti dostupni javnosti preko stranice koja je kreirana putem  korisničkog naloga ili putem barkoda korisnika.

Lični podaci posetioca su podaci koje posetilac dostavlja prilikom ostavljanja komentara ili poruke na stranici kreiranoj preko naloga korisnika ili putem očitavanja barkoda. Podaci o posetiocu su: ime i prezime, adresa, broj telefona i imejl adresa. Pored navedenih podataka, posetiocu se pruža mogućnost da u slobodno polje unese tekst sa podacima po sopstvenom izboru. Svi navedeni podaci su dostupni javnosti preko stranice kreirane preko naloga korisnika, osim podataka koji se ostavljaju putem očitavanja barkoda koji su dostupni samo rukovaocu.

Korisnik snosi potpunu materijalnu i krivičnopravnu odgovornost za sve radnje koje nastanu kao posledica unošenja podataka putem korisničkog naloga, a to se odnosi na lične podatke korisnika, lične podatke o preminulom licu, podatke koje unosi u slobodnom polju i fotografije. Ukoliko fotografija koju postavlja putem korisničkog naloga na kreiranu stranicu predstavlja povredu autorskog prava, korisnik se smatra u celosti odgovorim za navedenu povredu.

Posetilac snosi potpunu materijalnu i krivičnopravnu odgovornost za sve radnje koje nastanu kao posledica unošenja podataka na stranicu kreiranu putem korisničkog naloga, a to se odnosi na podatke koje unosi u slobodnom polju i podatke koje dostavlja o sebi kao posetiocu.

Neke usluge možete koristiti bez pružanja bilo kakvih ličnih podataka (na primer, prilikom pretraživanja stranice Comemorial kao nezvaničan posetilac).

Rukovalac ne prikuplja podatke o licima starosti ispod 21 godinu. Lica ispod 21 godinu starosti ne mogu kreirati korisnički nalog. Rukovalac će učiniti razumne napore da proveri da li je korisnik stariji od 21 godinu, ali ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko je korisnik upotrebio lažne podatke. Navedeno starosno ograničenje se odnosi i na lične podatke o preminulom licu i posetiocu.

Svi prikupljeni podaci se čuvaju trajno. Baza podataka rukovaoca se nalazi u Republici Nemačkoj. Prihvatanjem ove politike privatnosti, saglasni ste da se podaci iz baze mogu preneti van granica Republike Nemačke u bilo koju drugu državu koja se nalazi na listi iz člana 64 stav 7. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

Podaci o kolačićima. Na našem sajtu postoji upotreba kolačića, te i navedenog razloga imamo poseban akt pod nazivom Politika o kolačićima.

Korisnik može otvoriti korisnički nalog i putem svog Fejsbuk naloga. U tom slučaju, rukovaocu ni na koji način nisu dostupni podaci sa korisnikovog Fejsbuk naloga. Takođe, rukovalac se ne smatra odgovornim za bilo koji oblik zloupotrebe podataka korisnika, odnosno dostavljenih od strane korisnika, a koja je učinjena od strane bilo kog lica (samog korisnika ili trećeg lica) putem Fejsbuk naloga ili ove društvene mreže.

3. KAKO KORISTIMO VAŠE PODATKE?

Podatke koje prikupljamo o vama koristimo da bismo pružili usluge i prodali proizvode opisane u poglavlju 1. Za bilo kakvu zloupotrebu podataka od strane trećih lica rukovalac ne snosi odgovornost.

Eventualno možemo upotrebiti vaše podatke kako bismo vam poslati promotivne materijale ili druge informacije za koje mislimo da bi vas mogle interesovati.

Vaše podatke možemo podeliti sa trećim licima kada je takva obaveza predviđena  zakonom. To se podrazumeva kada osnovano smatramo da je pružanje vaših podataka neophodno radi:

primene ili zaštite prava, privatnosti, bezbednosti ili imovine udruženja i naših zaposlenih;

zaštite bezbednosti, privatnost i sigurnost korisnika;

zaštite od prevara ili za namene upravljanja rizikom;

postupanja u skladu sa zakonom ili sudskog odnosno upravnog postupka u bilo kojoj zemlji; ili

postupanja po zahtevu državnih organa i vlasti.

4. NA KOJI NAČIN ŠTITIMO VAŠE PODATKE?

Koristimo razumne mere da bismo zaštitili vaše lične podatke od gubitka, krađe i neovlašćenog korišćenja, otkrivanja ili izmene.

Preduzimamo razumne korake kako bismo sprečili neovlašćeni pristup našim onlajn i kompjuterskim sistemima upotrebom mera kao što su zaštitni zidovi, enkripcija podataka, antivirus programi i ograničeni pristup uz pomoć lozinke.

Obučavamo naše zaposlene da postupaju sa vašim podacima u skladu sa Politikom privatnosti i važećim zakonima.

Ipak, Internet predstavlja rizično područje protoka informacija, stoga ne možemo garantovati da vaši podaci ne mogu biti hakovani i zloupotrebljeni od strane trećih lica. Rukovalac ne snosi odgovornost za navedene zloupotrebe.

 

5. KAKO MOŽETE PRISTUPITI VAŠIM PODACIMA?

Ukoliko želite da pristupite, pregledate, ispravite ili ažurirate svoje lične podatke, a ne postoji sistemska mogućnost da to sami učinite putem sajta, možete nas kontaktirati. Kada nas kontaktirate, navedite svoje ime i kontakt podatke (uključujući vašu imejl adresu, adresu i broj telefona) i jasno navedite kojim podacima želite da pristupite, pregledate, ispravite ili ažurirate. Postupićemo po vašem zahtevu čim to bude razumno izvodljivo. Ukoliko odbijemo vaš zahtev, daćemo vam obrazloženje zbog čega je vaš zahtev odbijen.

Svako lice od kog se prikupljaju podaci o ličnosti i lice čiji su podaci prikupljeni shodno poglavlju 2 (“lica na koje se odnose podaci”), u skladu sa važećim propisima, poseduje prava koja su navedena u nastavku. Pored navedenih prava subjekt obrade podataka poseduje i druga prava koja su mu garantovana važećim propisima.

Pravo da bude informisan

Lice na koje se odnose podaci, ima pravo na informaciju i pristup podacima koje o njemu rukovalac čuva i obrađuje.

Pravo na ispravak netačnih ličnih podataka i dopunu podataka

Lice na koje se odnose podaci, ima pravo na ispravak netačnih podataka i dopunu podataka koje o njemu rukovalac čuva i obrađuje.

Pravo na brisanje ličnih podataka

Lice na koje se odnose podaci, ima pravo da zahteva brisanje ličnih podataka koje rukovalac o njemu čuva i obrađuje, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi.

Pravo na ograničavanje obrade

Lice na koje se odnose podaci, ima pravo da zahteva ograničavanje obrade svih ličnih podataka koje rukovalac o njemu čuva i obrađuje, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi.

Pravo na izveštavanje u vezi s ispravkom ili brisanjem ličnih podataka ili ograničenjem obrade

Rukovalac je obavezan da obavesti lice na koje se odnose podaci o preduzetim merama u pogledu njegovog zahteva za ispravku, brisanje ili ograničenje obrade ličnih podataka.

Pravo na prigovor

Lice na koje se odnose podaci ima pravo na prigovor rukovaocu u slučaju da se sa njegovim ličnim podacima postupa suprotno ovoj Politici privatnosti i važećim propisima.

Rukovalac je oslobođen bilo kakve odgovornosti u pogledu prikupljenih podataka i sadržaja shodno poglavlju 2, te punu materijalnu i krivičnu odgovornost snose lica koja su rukovaocu dostavila navedene podatke, a to su pre svega odgovorni korisnik i posetilac, ali i sva treća lica koja su na nezakonit način izvršila unos podataka. To važi za sve lične podatke navedene u poglavlju 2, te za tekstualnu sadržinu u slobodnom polju i za fotografije.

6. OSTALE VAŽNE INFORMACIJE

Rukovalac ima pravo da izmeni Politiku privatnosti u bilo kom trenutku. Datum na samom kraju Politike privatnosti je datum poslednjeg ažuriranja. Sve izmene Politike privatnosti stupaju na snagu danom onlajn objave.

Ako svoje podatke delite sa pružaocima usluga društvenih mreža (uključujući i objavljivanje podataka putem ove usluge), ovi podaci možda neće biti uklonjeni čak i nakon što ugasite vaš nalog. Ukoliko ugasite nalog kod nas, podaci o vašem nalogu mogu biti dostupni trećim licima u određenom vremenskom periodu zbog načina na koji se podaci čuvaju na Internetu.

Ukoliko nam dostavite bilo kakve osetljive podatke, kao što su podaci o vašem rasnom ili etničkom poreklu, verskim ili drugim uverenjima, zdravstvenom stanju, kriminalnom dosijeu ili članstvu u sindikatima, smatraće se da pristajete da prikupljamo i upravljamo tim podacima u skladu sa Politikom privatnosti.

Ukoliko smatrate da smo prekršili propise o zaštiti podataka možete nas kontaktirati da biste uložili pritužbe. Prilikom kontaktiranja, navedite svoje ime i kontakt podatke (uključujući vašu imejl adresu, adresu i broj telefona) i jasno opišite navode svoje pritužbe. Bićemo prinuđeni da podelimo vaše podatke s drugim licima koji nam mogu pomoći u odgovoru na vaše pritužbe. Mi ćemo vas kontaktirati u roku od 7 dana kako bismo vas obavestili o sledećim koracima u postupanju po vašoj pritužbi i kako bismo dobili bilo kakve dodatne informacije koje su nam potrebne da bismo razmotrili vašu pritužbu.

U što kraćem razumnom roku a u svakom slučaju u roku od 30 dana, obavestićemo vas o našoj odluci. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom, vašu pritužbu možete uputiti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji, ulica Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd 11120, Srbija (https://www.poverenik.rs/en/).

7. NA KOJI NAČIN NAS MOŽETE KONTAKTIRATI?

Radi ostvarivanja bilo kog zahteva shodno Politici privatnosti, i iz bilo kog drugog razloga, možete nas kontaktirati na adresu [email protected]

 

 

Call Now Button