Opšti uslovi poslovanja privrednog društva COMEMORIAL DOO NOVI SAD

Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 dr. zakon) privredno društvo COMEMORIAL DOO NOVI SAD, Novi Sad, Narodnog fronta 10, svoje potrošače putem internet sajta www.comemorial.com , obaveštava:


da se osnovna obeležja
usluga mogu pronaći na sajtu www.comemorial.com. Svi paketi sadrže memorijalnu stranicu sa podacima o preminulom licu i geo lokacijom grobnog mesta i generisani QR (Quick Response) za pristup memorijalnoj stranici koji se u zavisnosti od paketa poručuje od pružaoca usluge ili se može štampati. Pojedini paketi sadrže i opciju pridruživanja određenih multimedijalnih sadržaja memorijalnoj stranici,
da je
COMEMORIAL DOO NOVI SAD privredno društvo sa registrovanim sedištem u
Novom Sadu
, ul. Narodnog fronta br. 10, dana 13. 05. 2021. godine, sa matičnim brojem: 21683256, broj telefona: +381 63 810 8 810 , mejl adresa: admin@comemorial.com,
da se prema Zakonu o zaštiti potrošača kupovina preko naše internet prodavnice

www
.comemorial.com smatra prodajom na daljinu,
da je cena
usluge naznačena uz svaki paket na sajtu www.comemorial.com
da su sve cene izražene sa uračunatim PDV-om
,
da je usluga isporuke
QR koda besplatna, odnosno pada na teret pružaoca usluge privrednog društva COMEMORIAL DOO NOVI SAD,
da kupljene
QR kodove isporučujemo putem kurirske službe DHL International, na način kako je to definisano u odeljku USLOVI ISPORUKE,
da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI poslao ponudu prodavcu i da je u trenutku prijema potvrde porudžbine preuzeo obavezu plaćanja naručen
og paketa,
da se saobraznost
QR koda ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni QR koda kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom.


Uslovi zaključenja ugovora i raskid ugovora


Ugovori o pružanju usluga sa privrednim društvom COMEMORIAL DOO NOVI SAD, čiji su predmet paketi definisani ovim uslovima poslovanja, zaključuju se na neodređeno vreme.

Minimalno trajanje ugovornih obaveza je mesec dana, i to kada se zaključuju Free Trail
ugovori, koji se zaključuju na period od mesec dana. U svim ostalim slučajevima, ugovori se zaključuju na neodređeno vreme.

Pružalac usluge preduzima razumne korake kako bi se sprečio neovlašćeni pristup njegovim onlajn i kompjuterskim sistemima upotrebom mera kao što su zaštitni zidovi, enkripcija podataka, antivirus programi i ograničeni pristup uz pomoć lozinke.

Ako se u toku pružanja usluge utvrdi da se pružalac usluge ne pridržava uslova iz ugovora, odnosno da pružanje usluge ne vrši u skladu sa ugovorom usled čega nastane opasnost da izvršena usluga bude nesaobrazna ugovorenoj, potrošač može upozoriti pružaoca na te okolnosti i odrediti primeren rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.


Ako do isteka roka iz prethodnog stava, pružalac usluge ne postupi po zahtevu potrošača, potrošač može raskinuti ugovor i zahtevati naknadu štete.

Račun će se dostaviti potrošaču na njegovu imejl adresu odmah po plaćanju računa.


Uslovi isporuke


Rok isporuke


U zavisnosti od raspoložive količine,
isporuku QR kodova vršimo u roku od 3 do7 radnih dana na teritoriji Republike Srbije i do 30 dana na ostalim destinacijama.
Porudžbine formirane radnim danom do 12h biće obrađene istog dana (bićete obavešteni o
datumu isporuke putem mejla). Porudžbine formirane posle 12h biće obrađene sledećeg radnog dana. Ukoliko porudžbinu formirate u petak posle 12h, subotu ili nedelju, porudžbina će biti obrađena u ponedeljak.


Nakon obrade porudžbine, bićete obavešteni o statusu
vaše porudžbine putem imejla.


Troškovi isporuke QR koda padaju na teret pružaoca usluge privredno društva
COMEMORIAL DOO NOVI SAD.


Preuzimanje pošiljke


Naručene
QR kodove vam šaljemo kurirskom službom DHL International. Molimo vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je QR kod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite, putem imejla [email protected]. Kurir svaku pošiljku pokušava da uruči u dva navrata. Uobičajena praksa je da ukoliko vas kurir ne pronađe na adresi, da vas pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja porudžbenice i ugovori novi termin isporuke. Ukoliko vas i tada ne pronađe na adresi, pošiljka će se vratiti nama. Po prijemu pošiljke, kontaktiraćemo vas kako bi ustanovili razlog neuručenja i dogovoriti se o ponovnom slanju.


Odustanak od ugovora


P
otrošač ima pravo na odustanak od ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene cene za predmetni paket, u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora. Potrošač nije dužan da vrati

QR kod pružaocu usluga. Pružalac usluge je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.


Obrazac za odustanak se može preuzeti na stranici
https://service.comemorial.com/app/home/user .


Odgovornost za nesaobraznost


Pružalac usluge je
dužan da isporuči paketeQR kodove saobrazne ugovoru. Ako isporučeni paket nije saobrazan ugovoru, potrošač koji je obavestio pružaoca usluge o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od pružaoca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te usluge.


Sve troškove koji su neophodni da bi se
usluga saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi pružalac usluge privredno društva COMEMORIAL DOO NOVI SAD.


Garancija


Garancija za QR kod je dve godine od dana prijema QR coda. Nakon isteka garancije za isporučeni QR kod, postoji mogu
ćnost pribavljanja zamenskog QR koda naručivanjem na stranici https://service.comemorial.com/app/products gde su definisani uslovi. Garancija za QR kod se izdaje prilikom isporuke.


Reklamacije


Sve reklamacije potrošač izjavljuje slanjem
imejla sa svojim podacima (ime, prezime, adresa, imejl adresa) i primerkom računa na imejl [email protected] sa opisom problema.


Reklamacije na oštećenje u transportu


Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidljiva na pakovanju p
aketa odmah prijavite kuriru koji vam isporuči paket. Svako oštećenje pri transportu potrošač je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema istog, slanjem imejla sa svojim podacima (ime, prezime, adresa, imejl adresa) na imejl [email protected] sa opisom uočenog oštećenja ili manjka.


Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da
sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog QR koda ili gubitak delova. Ukoliko QR kod nije oštećen, potpišite prijem pošiljke.
Reklamacije na podatke ili pogreš
an paket

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučen paket ne odgovara naručenom ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo vas da nam najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pošaljete imejl sa svojim podacima (ime, prezime, adresa, imejl adresa) na imejl [email protected] i opišete kakav problem imate.

U najkraćem mogućem roku, odgovorićemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (imejl) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i obavestićemo vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.


Reklamacije zbog nesaobraznosti


Postupak reklamacije
QR koda zbog nesaobraznosti ugovoru, koja se pojavi u roku od dve godine od dana isporuke proizvoda potrošaču, se vrši na način opisan u delu „Reklamacije na podatke ili pogrešan paket“.


Postprodajne uslug
e


Pružalac usluge vrši automatsko ažuriranje QR koda nakon isteka garancijskog roka u pogledu garancije koja je izdata uz QR kod.


Plaćanje karticama


Svoju narudžbinu možete platiti koristeći platne debitne i kreditne kartice Visa, MasterCard i Dina odobrene od strane banke izdavaoca za online (Internet) plaćanje.


Povraćaj sredstava


U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi p
aket.


Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku
.
Procedura za povraćaj sredstava


Kontaktirajte nas
slanjem imejla na adresu: [email protected] podatak vašeg broja računa/otpremnice i broj tekućeg računa.


Kada dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će
vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosleđena na imejl adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine.


Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na tekući račun
.

U slučaju vraćanja paketa ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje
nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja,
pružalac
usluge privredno društvo COMEMORIAL DOO NOVI SAD
je u obavezi da povraćaj
sredstava n
a račun korisnika kartice.
Rešavanje sporova

U slučaju spora povodom ugovora, strane će pokušati da reše spor mirnim putem. U suprotnom,
spor će se rešavati pred stvarno nadležnim sudom u Novom Sadu, Republika Srbija. Kao
merodavno pravo za rešavanje spora i primenu ugovora predviđeno je pravo Republike Srbije.

COMEMORIAL DOO NOVI SAD

Narodnog fronta 10

21000 Novi Sad

Poslednje ažuriranje:
16.09.2021

Call Now Button